Contractul cu turistul

cu City Travels

 

CONTRACT
privind pachetul de servicii de calatorie
Nr. ______ din data de ________


I. Părţile contractante:
I.1.Societatea SC Investco Management SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str.Avram Iancu nr.28 ap.7, număr de înregistrare la registrul comerţului J12/432/1994, cod de înregistrare fiscală RO5227560, cont bancar RO47BTRL01301202940241xx, deschis la Banca Transilvania, titulară a Licenţei de turism nr. 1245/26.08.2019, pentru Agenţia City Travels, reprezentată prin Carmen Ramona Pop, în calitate de administrator, denumită în
continuare dupa caz, Agenţia sau City Travels
şi
I.2.Calatorul/reprezentantul calatorului, domnul/doamna. ………………………………………… CNP ……………….domiciliat/domiciliată LOC…STR………., NR …, AP…., JUD …………….. telefon…….. MAIL : …………..posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii SERIA……, NR….. eliberat/eliberată de …………..la data………………. denumit in continuare Calator
au convenit la incheierea prezentului contract, in urmatoarele conditii:


II. Obiectul contractului
Obiectul contractului îl constituie :
II.1. -vânzarea de c ă treCity Travels in calitate de agentie de turism organizatoare a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, bon de comanda, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. Pentru aceste tipuri de pachete, City Travels
actioneaza in calitate de agentie de turism organizatoare, in intelesul normelor legale in vigoare.
II.2.-intermedierea de catre City Travels in calitate de agentie de turism intermediara conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate cu alte agentii de turism organizatoare (in acest caz agentia organizatoare este alta decat City Travels) a pachetului de servicii de calatorie înscris în voucher, bilet de odihnă, tratament, bilet de excursie, bon de comanda, alt înscris anexat prezentului contract şi eliberarea documentelor de plată şi călătorie. Pentru aceste tipuri de pachete Agentia Organizatoare si nu City Travels (SC Investco management SRL) ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in masura in care serviciile relevante nu sunt furnizate ca urmare a insolventei Agentiei Organizatoare Pachetul de servicii de calatorie furnizat va avea urmatoarele caracteristici:
(i) [destinaţia (destinaţiile) călătoriei, itinerariul şi perioadele sejurului, cu datele corespunzătoare şi, în cazul în care cazarea este inclusă, numărul de nopţi incluse; informatii cu privire la necesitatea detinerii de pasaport/viza, termenul aproximativ de obtinere a vizei, informatii privind formalitatile legate
de strainatate]
(ii) [mijloacele de transport, caracteristicile şi categoriile acestora, locurile, datele şi orele de plecare şi de întoarcere, duratele şi locurile opririlor intermediare şi ale legăturilor de transport. În cazul în care nu este încă
stabilită ora exactă, ora aproximativă de plecare şi de întoarcere;]
(iii) [locaţia, principalele caracteristici şi, după caz, categoria turistică a unităţilor de cazare conform normelor din ţara de destinaţie;]
(iv) [serviciile de masă oferite;]
(v) [vizitele, excursiile sau alte servicii incluse în preţul total convenit al pachetului;]
(vi) [dacă este cazul, faptul că oricare dintre serviciile de călătorie vor fi furnizate călătorului ca parte a unui grup şi, în acest caz, în măsura posibilului, dimensiunea aproximativă a grupului + dimensiunea minima a grupului, care daca nu se intruneste nu se mai furnizeaza pachetul de calatorie]
(vii) [dacă posibilitatea călătorului de a beneficia de alte servicii de calatorie depinde de comunicarea orală efectivă, limba în care vor fi furnizate serviciile respective]
(viii) [daca e cazul, situaţia în care călătoria sau vacanţa este adaptată în general pentru persoanele cu mobilitate redusă şi informaţii precise privind gradul de adecvare a călătoriei sau vacanţei, luând în considerare nevoile călătorului]
(ix) [Alte cerinte speciale ale călătorului pe care agenţia de turism organizatoare le-a acceptat]
II.3.Caracteristicile pachetului de servicii de calatorie, cat si precizarea calitatii Agentiei in relatia cu Calatorul se pot regasi in Bonul de comanda, in aceasta situatie bonul de comanda fiind parte integranta a prezentului contract.


III. Încheierea contractului
III.1.Contractul se încheie, după caz, în oricare din următoarele situaţii:
III.1.1. în momentul semnării lui de către Calator sau prin acceptarea condiţiilor contractuale de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice;
III.1.2. în momentul în care Calatorul primeşte confirmarea scrisă a rezervării de la Agenţie. Este responsabilitatea Agenţiei de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite în scris cu acesta (telefon, mail, fax etc.) dacă rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervări de servicii, Agenţia poate solicita un avans de până la 80% din preţul pachetului sau plata integrală a contravalorii pachetului, în funcţie de data la care calatorul solicită serviciile.
III.1.3. In momentul achitarii avansului sau platii integrale a pachetului de servicii de calatorie conform facturii care face referire la acest contract.
III.1.4. în momentul eliberării documentelor de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.), inclusiv în format electronic, în cazul în care pachetele de servicii de calatorie fac parte din oferta standard a Agenţiei sau există deja confirmarea de rezervare din partea altor prestatori.
III.2.In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia Calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul Agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a Calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate Calatorului, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat Calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.
III.3.Contractul încetează de drept odată cu finalizarea prestării efective a pachetului de servicii de calatorie înscris în documentele de călătorie.


V. Drepturile şi obligaţiile Agenţiei
V.1.Agenţia se obligă să furnizeze Calatorului un bon de comandă, numai în situaţia solicitării unor pachete de servicii de calatorie care nu fac parte din oferta proprie/standard a Agenţiei ş i care necesit ă confirmarea rezervării din partea altor prestatori. În cazul solicitării unor pachete de servicii de calatorie care se regăsesc în oferta proprie a Agenţiei sau în cazul în care există deja confirmare asupra rezervării din partea altor prestatori, Agenţia poate furniza calatorului un bon de comandă dacă consideră necesar.
V.2.Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat Calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.
V.3.In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8% sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa Calatorul cu cel putin 20zile inainte de data
inceperii calatoriei.
V.4.În cazurile prevăzute la art. V.7.2 si V.7.3 informarea se va face în timp util pentru a permite Calatorului să decidă începerea călătoriei.
V.5.În cazul achiziţionării unui pachet de servicii de calatorie având în componenţă şi asigurarea transportului pe cale aeriană, transportatorul aerian, fără a cere acordul Agentiei care derulează programul de calatorie, are dreptul de a modifica orele de zbor.
Prin urmare, Agenţia nu este r ă spunz ă toare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o altă oră decât cea înscrisă în programul de calatorie. Pentru aceste întârzieri, compania aeriană este obligată să asiste calatorii conform Regulamentului (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 februarie 2004 de stabilire a unor norme comune în materie de compensare şi de asistenţă a pasagerilor în eventualitatea refuzului
la îmbarcare şi anulării sau întârzierii prelungite a zborurilor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 295/91, implementat prin Hotărârea Guvernului nr. 1912/2006.
Orice problemă privind operarea zborului şi acţiunile adiacente acestuia intră în competenţa şi responsabilitatea transportatorului, biletul de avion reprezentând contractul între pasager şi transportator. În cazul acestor pachete de servicii de calatorie, ziua de plecare şi ziua de sosire nu sunt considerate zile de calatorie, acestea fiind
destinate transportului. In cazul anularii zborului ca urmare a insolvabilitatii, falimentului, lichidarii sau incapacitatii de plata a Transportatorului Aerian, Agentia va depune toate diligentele si va actiona cu buna-credinta pentru a oferi alternative pentru efectuarea serviciilor. Cu toate acestea, Agentia este exonerata de orice raspundere pentru eventualele prejudicii, de orice natura, cauzate calatorilor, aceste daune fiind imputabile companiei aeriene in baza Regulamentului Parlamentului European nr. 261/04 implementat prin HG nr. 1912/2006.
V.6.În situaţia achiziţionării unui produs de tip croazieră, linia de croazieră poate modifica din motive ce ţin de siguranţa navigării, numărul cabinei şi locaţia acesteia pe punţi (o punte inferioară, una superioară, mai spre pupa sau spre prova etc.), doar cu o cabină de aceeaşi categorie ca cea rezervată iniţial, caz în care Calatorul nu va fi despăgubit în niciun mod având în vedere că este vorba de acelaşi tip de cabină ca şi cel rezervat.
V.7.Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului.
Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:
V.7.1. pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;
V.7.2. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau
V.7.3. cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.
V.8.Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite Calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.
V.9.Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, Agentia ofera, fara costuri suplimentare pentru Calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea Calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-
a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului oferirea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.
V.10.In cazul in care serviciile alternative propuse, conform art. V.9., au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda Calatorului o reducere adecvata a pretului.
V.11. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform art. V.9. doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.
V.12.Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau Calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art V.9 din prezentul contract, Calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii privind pachetul de calatorie.
V.13.Daca pachetul include transportul de pasageri, Agentia asigura de asemenea, in cazurile mentionate la art. V.11 si V.12 din prezentul contract, repatrierea Calatorului cu transport echivalent fara intarzieri nejustificate si fara costuri suplimentare pentru Calator, Calatorul urmand totodata sa beneficieze de drepturile prevazute la art. 14 al. 16-18 din OG 2/2018.
V.14.Agentia este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, cu excepţia următoarelor cazuri:
V.14.1. când neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează Calatorului;
V.14.2. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unor împrejurări pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii de calatorie nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fără a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, întârzieri în traficul mijloacelor de transport, defectarea
mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrări sau reparaţii pe drumurile publice), neîndeplinirea grupului minim ca urmare a unor renunţări de ultimă oră sau a neobţinerii vizelor pentru toţi participanţii. Agentia nu este r ă spunz ă toare pentru prejudiciile cauzate Calatorului ca urmare a întârzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje şi a altor împrejurări care revin exclusiv în sarcina transportatorului în temeiul actelor normative specifice;
V.14.3. când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor de calatorie prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.
V.15. Agenţia are obligaţia să furnizeze în scris Calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite în scris cu Calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu minim 3 zile inainte de data inceperii calatoriei, următoarele informaţii:

 • orarele, locurile escalelor şi legăturile, precum şi, după caz, locul ce urmează să
  fie ocupat de Calator în fiecare dintre mijloacele de transport incluse;
 • denumirea, sediul/adresa, numerele de telefon şi de fax, adresele de e-mail ale
  reprezentanţei locale a organizatorului şi/sau a intermediarului ori, în lipsa
  acestora, un număr de apel de urgenţă care să îi permită contactarea
  organizatorului şi/sau a intermediarului;
 • pentru călătoriile minorilor neînsoţiţi de părinţi, informaţii care să permită
  părinţilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul
  cazării copilului;

V.16. Agenţia Organizatoare este obligată să acorde prompt asistenţă Calatorului aflat în dificultate, în cazul situaţiilor de forţă majoră sau al unui eveniment pe care nici Agenţia, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita. Costurile suplimentare aferente solutionarii situatiilor de dificultate provocate intentionat sau din propria neglijenta a calatorului vor fi suportate de catre Calator (costurile efective plus comisionul agentiei).


VI. Drepturile şi obligaţiile Calatorului
VI.1.În cazul în care Calatorul nu poate să participe la călătoria turistică independent de motivele care stau la baza imposibilităţii de participare, acesta poate să cesioneze contractul unei terţe persoane care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligaţia de a anunţa în scris Agenţia cu cel puţin 7 zile înainte de inceperea executarii pachetului. În acest caz, între Calatorul care nu poate participa la călătoria turistică contractată (cedentul), terţa persoană (cesionarul) şi Agenţia (debitor cedat) urmează a se încheia un contract de cesiune cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractate şi cesionate. Calatorul care cedează pachetul său de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili în mod solidar la plata preţului călătoriei şi a eventualelor costuri suplimentare apărute cu ocazia acestei cedări. Responsabilitatea incheierii contractului de cesiune nu revine niciodata Agentiei.
VI.2.Pentru calatoriile individuale, in cazul in care mijlocul de transport este avionul, transferul contractului poate fi efectuat numai respectand conditiile de renuntare ale biletului de avion. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii speciale (de ex.obtinerea vizei turistice), se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului. Responsabilitatea încheierii contractului de cesiune revine, după caz, fie
cedentului, fie cesionarului, şi niciodată agenţiei de turism (debitorului cedat).
VI.3.În cazul sejururilor de odihnă şi/sau de tratament cu locul de desfăşurare în România, Calatorul are obligaţia să respecte următorul program de acordare a serviciilor: cazarea se face, de regulă, la ora 18:00 a zilei de intrare şi se termină, de regulă, la ora 11:00 a zilei de ieşire înscrise pe documentele de călătorie (voucher, bilet de odihnă şi/sau tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spaţiilor de cazare până cel târziu la orele specificate mai sus cad în sarcina exclusivă a Calatorului.
VI.4.În cazul în care preţurile stabilite în contract sunt majorate cu peste 8%, indiferent de motivele majorării, Calatorul poate rezilia/denun ţ a unilateral contractul f ă r ă nicio obligaţie faţă de Agenţie, acesta având dreptul la rambursarea imediată de către Agenţie a sumelor plătite, inclusiv comisionul.
VI.5.Calatorul va comunica Agenţiei în termen de 5 zile calendaristice de la primirea înştiinţării prevăzute la art. V.3. privind modificarea prevederilor esenţiale ale contractului sau în timp util înainte de începerea călătoriei, iar în cazul în care se aplică clauzele prevăzute în art. V.7.2. si V.7.3., hotărârea sa de a opta pentru:
VI.5.1. rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului fără plata penalităţilor; sau
VI.5.2. acceptarea noilor condiţii ale contractului.
VI.6.In cazul in care Calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre Calator, conform noilor conditii si Calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.
VI.7.În cazul în care Calatorul decide s ă participe la călătoria asupra c ă reia s-au operat modificări în condiţiile art. V.3. se consideră că toate modificările au fost acceptate şi Calatorul nu poate solicita despăgubiri ulterioare datorate modificărilor de acest tip.
VI.8.În cazul în care Calatorul reziliază/denunţă unilateral contractul în temeiul art. VI.5.1. sau Agenţia anulează călătoria turistică înaintea datei de plecare, Calatorul are dreptul:
VI.8.1. să accepte la acelaşi preţ un alt pachet de servicii de calatorie de calitate echivalentă sau superioară, propus de Agenţie;
VI.8.2. să accepte un pachet de servicii de calatorie de calitate inferioară propus de Agenţie, cu rambursarea imediată a diferenţei de preţ, în sensul rambursării diferenţei de preţ dintre cele două pachete de calatorie, la momentul încheierii noului contract de prestare de servicii;
VI.8.3. să i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.
VI.9.În cazul mentionat la art. VI.8.3., Calatorul are dreptul s ă soliciteAgenţiei şi o despăgubire, al cărei cuantum poate fi stabilit prin acordul comun al părţilor sau în baza unei hotărâri a instanţei de judecată, pentru neîndeplinirea prevederilor contractului iniţial, cu excepţia cazurilor în care:
VI.9.1. numarul de persoane inscrise pentru participarea la pachetul respectiv este mai mic decat numarul minim stabilit in contract, iar Agentia il instiinteaza pe calator cu privire la incetarea contractului in termenul stabilit in contract, dar nu mai tarziu de:
VI.9.1.1. -20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai mult de sase zile;
VI.9.1.2. – 7 zile inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza intre doua si sase zile;
VI.9.1.3. -48 de ore inainte de inceperea executarii pachetului, in cazul calatoriilor care dureaza mai putin de doua zile;
VI.9.2. Agentia nu poate executa contractul din cauza unor circumstante inevitabile si extraordinare astfel cum sunt prevazute la art. V.14.2.-V.14.3. si instiinteaza calatorul cu privire la incetarea contractului, fara intarziere si inainte de inceperea executarii pachetului;
VI.9.3. anularea s-a facut din vina Calatorului.
VI.10.Calatorul are dreptul să rezilieze/denunţe unilateral în orice moment, în tot sau în parte, contractul, iar în cazul în care rezilierea/denunţarea unilaterală îi este imputabilă este obligat sa despăgubească Agenţia pentru prejudiciul creat acesteia, conform prevederilor cap. VII, cu excepţia cazurilor de forţă majoră definite conform legii.
Despăgubirea se poate ridica la maximul preţului pachetului de servicii de calatorie contractat.
VI.11.În cazul în care Calatorul alege să se mute la un alt hotel decât cel contractat iniţial şi achitat, responsabilitatea financiară a renunţării îi aparţine. Agenţia va rezolva cerinţele Calatorului în limita posibilităţilor, eventualele diferenţe de preţ urmând a fi suportate de către Calator.
Dacă Calatorul solicit ă nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricărora dintre servicii, aceasta echivalează cu rezilierea/denunţarea unilaterală a contractului, cu aplicarea penalităţilor prevăzute la cap. VII la momentul respectiv şi încheierea unui nou contract.
VI.12.Calatorul este obligat să achite la recepţia unităţii hoteliere taxa de staţiune, taxa de salubritate, precum şi alte taxe locale, fără a putea pretinde despăgubiri sau returnarea sumelor de la Agenţie.
VI.13.Calatorul este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere actele sale de identitate, precum şi documentul de călătorie eliberat de Agenţie (voucher, bilet de odihnă şi/sau de tratament etc.), în vederea acordării serviciilor de calatorie. În cazul în care Calatorul beneficiază de bilete de odihnă şi tratament, este obligat să prezinte la recepţia unităţii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie şi dovada plăţii contribuţiilor pentru asigurări sociale, la zi.
VI.14.Calatorul ia la cunoştinţă că serviciile pe care le achiziţionează fără ca acestea să facă parte din contractul cu Agentia sunt în stricta responsabilitate a prestatorului local, sunt guvernate de legislaţia ţării de destinaţie, iar Agenţia nu are nicio responsabilitate asupra prestaţiilor în cauză.
VI.15.Dacă pentru efectuarea călătoriei este necesară îndeplinirea de către Calator a unor formalităţi suplimentare (de exemplu, călătoria împreună cu minori, situaţia în care numele calatorului este schimbat ca urmare a căsătoriei/desfacerii ei etc.), acesta are obligaţia de a îndeplini toate cerinţele legale. Pentru o informare optimă, Agenţia recomandă şi consultarea site-ului Poliţiei de Frontieră http://www.politiadefrontiera.ro.
De asemenea, in cazul calatoriei in anumite destinatii care necesita obtinerea unei vize, Agentia recomanda consultarea site-ului: http://www.mae.ro/node/1422, pentru informatii complete privind regimul vizelor. În cazul în care Calatorul nu îşi respectă obligaţia de a se informa cu privire la formalităţile suplimentare necesare în vederea efectuării călătoriei care nu sunt în sarcina Agenţiei (de exemplu, în cazul călătoriei cu minori, împuternicire din partea părintelui sau reprezentantului legal ce nu îl însoţeşte sau orice alte documente suplimentare – enumerarea fiind exemplificativă), Agenţia este exonerată de orice răspundere în cazul imposibilităţii efectuării călătoriei.
VI.16.Calatorului ii este recomandat sa contacteze Agentia cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare, etc.)
VI.17.În cazul în care o singură persoană angajează servicii de calatorie pentru un număr mai mare de calatori, condiţiile contractuale se extind în mod automat asupra întregului grup pentru care au fost achitate serviciile de calatorie.
VI.18.Calatorul este obligat să folosească mijloacele de transport, camera de hotel şi bunurile din dotarea acesteia ca un bun proprietar şi potrivit destinaţiei lor. Agenţia nu se face vinovată de eventualele pagube produse sau vătămări suferite de Calator ca urmare a nerespectării acestui alineat.
VI.19.Calatorul are obligaţia să respecte locul, data şi ora plecării atât la dus, cât şi la întors, precum şi locurile, datele şi orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile şi daunele produse ca urmare a nerespectării de către Calator a prevederilor privind locurile de întâlnire şi orarele vor fi suportate de către acesta.
VI.20.În cazul în care Calatorul care a intrat pe teritoriul statului în care se realizează pachetul de servicii de calatorie refuză să se mai întoarcă în România şi autorităţile din ţara respectivă fac cheltuieli de orice natură cu acesta, Calatorul respectiv are obligaţia de a suporta toate aceste cheltuieli.
VI.21.Calatorul se obliga sa furnizeze oricare si toate documentele si informatiile solicitate de Agentie in vederea efectuarii rezervarilor aferente pachetului de calatorie, intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile lucratoare sau, daca situatia o impune, intr-un alt termen comunicat de catre Agentie. Nefurnizarea acestor informatii/documente in termenele prevazute exonereaza Agentia de orice fel de raspundere legala sau
contractuala pentru obligatiile care nu au putut fi indeplinite ca urmare a nefurnizarii documentelor/informatiilor solicitate, responsabilitatea apartinand in totalitate Calatorului.


VII. Renunţări, penalizări, despăgubiri
VII.1.Calatorul poate inceta contractul privind pachetul de servicii de calatorie in orice moment inainte de inceperea executarii pachetului. In cazul in care Calatorul renunta din vina sa la pachetul de servicii de calatorie care face obiectul prezentului contract, el datoreaza Agentiei urmatoarele penalizari, cu exceptia situatiilor in care Bonul de comanda prevede alte cote de penalizare, caz in care prevaleaza si se aplica exclusiv penalizarile din Bonul de comanda, si anume:
VII.1.1. In cazul serviciilor de calatorie externe care includ un bilet de avion pe curse regulate /curse de linie sau zbor charter, penalizarile sunt:
VII.1.1.1 -50% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca anularea se face incepand cu momentul rezervarii ferme si pana cu 60 zile inclusiv (zile calendaristice) inainte de data plecarii
VII.1.1.2 -70% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca anularea se face in intervalul 59zile-31zile inclusiv (zile calendaristice) inainte de data plecarii
VII.1.1.3 -100% din pretul pachetului de servicii de calatorie daca anularea se face cu mai putin de 31zile (zile calendaristice) inainte de data plecarii sau pentru neprezentare la program
VII.1.1.4 -100% si in cazurile mentionate mai jos:
a. in cazul in care Calatorul nu este lasat sa treaca una din frontierele de pe traseul excursiei, din motive care sunt legate exclusiv de persoana sa sau din motive care nu pot fi imputate Agentiei.
b. in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/ destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale, necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritorului tarii fiind intors de catre politia de frontiera din alte motive, ce tin de persoana acestuia.
VII.1.2. În cazul serviciilor de calatorie interne, penalizările sunt de:
a. . . . % din preţul pachetului de servicii de calatorie, dacă renunţarea se face cu mai mult de . . . . . . -. . . . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
b. . . .% din preţul pachetului de servicii de calatorie, dacă renunţarea se face într-un interval mai mic de . . .- . zile calendaristice înainte de data începerii sejurului;
c. .. . % din preţul pachetului de servicii de calatorie, în cazul în care calatorul a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie din cadrul programului special (de exemplu, Early Booking etc.) . . . . . .- . . . ., indiferent de data la care Calatorul solicită renunţarea.
VII.2.În cazul în care Calatorul care a contractat un pachet de servicii de calatorie cu Agenţia şi a achitat un avans nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agenţia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul Calatorului cu reţinerea penalizărilor prevăzute la art. VII.1.
VII.3.Pentru biletele de odihnă şi/sau de tratament cumpărate prin organizaţii sindicale, Agenţia va face restituiri numai în baza cererilor de renun ţ are contrasemnate şi ştampilate de reprezentantul organizaţiei sindicale.
VII.4.Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul in care dupa inceperea calatoriei, serviciul de graniceri/politia de frontiera sau alta autoritate competenta refuza sa acorde Calatorului dreptul de iesire/tranzit/intrare pe teritoriul unui stat, necesar pentru efectuarea serviciilor de calatorie. CalatoruluI i se va retine in aceasta situatie contravaloarea totala a pachetului de servicii de calatorie.
VII.5.Penalizarile echivalente cu 100% din pret se aplica si in cazul in care Calatorul nu ajunge la timp la aeroport, in portul de imbarcare sau la locul de plecare/destinatie, daca nu poate pleca in calatorie pentru ca documentele personale necesare in vederea efectuarii calatoriei nu sunt conforme normelor legale sau este in imposibilitatea de a parasi teritoriului tarii, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
VII.6.Calatorul trebuie s ă depun ă în scris cererea de renun ţ are la pachetul de servicii de calatorie la Agenţia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renunţare nu este luată în considerare.
VII.7.Agentia va acorda despagubiri adecvate in functie de neconformitatile constatate sau gradul de nerespectare a obligatiilor din contract. Valoarea maxima a despagubirii acordate de Agentie nu poate depasi pretul total al pachetului de servicii de calatorie.
VII.8.Agenţia nu răspunde în situaţii de grevă, conflicte politice şi de război, catastrofe, de pericol public, atac terorist, embargou internaţional, precum şi în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situaţii care nu sunt imputabile niciunei părţi se consideră situaţii de forţă majoră şi exonerează de răspundere Agenţia.
VII.9.Toate penalitatile aplicate se vor retine de catre Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii de calatorie achitat de calator, fara a fi necesara interventia instantelor de judecata.


VIII. Reclamaţii
VIII.1.Calatorul poate solicita asistenta Agentiei, la urmatoarele date de contact:
Telefon: 0753050504 SAU 0728995297
E-mail: contact@citytravels.ro
VIII.2.Calatorul va notifica Agentia, in termen de maxim 5 zile, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie.
VIII.3.Termenul de solutionare a reclamatiei este de maxim 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data  inregistrarii de catre Agentie a reclamatiei.
VIII.4.In cazul in care unul dintre serviciile de calatorie nu se executa in conformitate cu cerintele prezentului contract, Agentia remediaza neconformitatea, cu exceptia cazului in care:
VIII.4.1.neconformitatea nu poate fi remediata; sau
VIII.4.2.remedierea implica cheltuieli disproportionate, tinand cont de anvergura neconformitatii si de valoarea serviciilor de calatorie afectate.
VIII.5.In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea, Calatorul are dreptul de a beneficia de o reducere corespunzatoare a pretului pentru orice perioada in care a existat o neconformitate, cu exceptia cazului in care Agentia dovedeste ca neconformitatea este imputabila Calatorului, unor terte persoane sau unor cauze imprevizibile si inevitabile.
VIII.6.In cazul in care Agentia nu remediaza neconformitatea intr-un termen rezonabil stabilit de Calator, Calatorul poate face el insusi acest lucru si poate solicita rambursarea cheltuielilor necesare. Calatorul nu trebuie sa specifice un termen daca Agentia de turism organizatoare refuza sa remedieze neconformitatea sau daca este necesara o remediere imediata.
VIII.7.In cazul in care neconformitatea afecteaza in mod substantial executarea pachetului, iar Agentia a omis sa o remedieze intr-un termen rezonabil stabilit de catre calator, Calatorul poate rezilia contractul privind pachetul de servicii de calatorie fara plata unor penalitati de reziliere si, dupa caz, poate sa ceara reducerea pretului si/sau despagubiri.


IX. Asigurări
IX.1.Calatorul este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilităţii sau falimentului Agenţiei, la Societatea de Asigurare German Romanian Assurance SA, cu sediul în Str Emil Garleanu Nr 11 Ap 49 Sect 3, Bucuresti . Poliţa de asigurare nr. 3245 valabilă până la data de 31.12.2022 este afişată pe pagina web a Agenţiei de turism City Travels http://www.citytravels.ro
IX.2.Condiţiile în care Calatorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
IX.2.1. În cazul în care Agenţia nu efectuează repatrierea Calatorului, acesta are obligaţia de a anunţa imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situaţie societatea de asigurare nu are obligaţia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea calatorului în
România, în condiţiile poliţei de asigurare încheiate între Agenţie ş i societatea de asigurare.
IX.2.2. În cazul în care Calatorul solicit ă Agenţiei contravaloarea sumelor achitate ş i/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agenţie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Calatorul are obligaţia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Calatorul poate solicita Agenţiei rambursarea sumelor achitate ş i/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii de calatorie sau de la data repatrierii.
IX.2.3. Calatorul are obligaţia de a notifica societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agenţiei privind rambursarea sumelor achitate şi/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la pct. IX.2.2.
IX.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agenţie, Calatorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
IX.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, Calatorul are obligaţia de a transmite societăţii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însoţită de documentele justificative.
IX.2.6. Documentele justificative constau în principal în:
IX.2.6.1.contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie;
IX.2.6.2.confirmările de primire precizate la pct. IX.2.2, IX.2.3 şi IX.2.5;
IX.2.6.3.fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitanţe, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de Calator;
IX.2.6.4.fotocopiile de pe documentele de transport şi cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere. Societatea de asigurare are dreptul să solicite Calatorului şi alte documente justificative.
IX.2.7. Despăgubirea nu poate depăşi suma achitată de Calator în contractul de comercializare a pachetului de servicii de calatorie şi nici sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
IX.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la Calator.
IX.2.9. În cazul în care, după plata despăgubirii, Agenţia pl ă te ş te debitul către Calator, acesta are obligaţia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agenţie a sumelor reprezentând debitul.
IX.2.10.Facultativ, Calatorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer, sau a unui contract de asistenţă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces, a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinaţie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agenţia recomandă  încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităţi de anulare. Calatorul se poate informa în agenţii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agenţia de turism de unde acesta a achiziţionat pachetul de servicii de calatorie, dacă Agenţia oferă acest tip de serviciu.
IX.3.Agenţia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligaţiilor stipulate în poliţele de asigurare contractate prin intermediul Agenţiei, deoarece aceasta este doar intermediar între Calator şi asigurator.
IX.4.Punctul de contact central care faciliteaza cooperarea administrativa si supravegherea agentiilor de turism organizatoare, stabilite pe teritoriul Romaniei, care desfasoara activitati in mai multe state membre:
Ministerul Turismului, Adresa: Bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti, Poarta C
Telefon: 004 021 303 78 37, Fax: 004 021 303 78 93
Web: http://turism.gov.ro, E-mail: registratura@mturism.ro


X. Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta şi sunt următoarele:
X.1.Oferta de servicii de calatorie transmisa Calatorului in scris (informarea precontractuala)
X.2.voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
X.3.programul de calatorie, în cazul acţiunilor de calatorie;
X.4.cataloage/pliante/oferte/alte în scrisuri/etc. ale Agenţiei puse la dispoziţia Calatorului, în format tipărit sau pe suport electronic.
XI. Procedura de solutionare alternative a litigiilor (“SAL”)
XI.1.Soluționarea alternativă a litigiilor (”SAL”) reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluționare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianții, atunci când se confruntă cu oproblemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod
independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil.
XI.2.Direcția de soluționare alternativă a litigiilor (Direcția SAL) din cadrul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (”ANPC”), are competența să soluționeze alternativ litigii naționale și transfrontaliere izvorâte din contractele de vânzări sau din contractele de prestări servicii încheiate cu un comerciant care desfășoară activități în România, în sectoarele de activitate în care ANPC este competentă.
XI.3.Cererea de aplicare SAL, Lista de consilieri SAL, Procedura SAL, și legislația aplicabilă poate fi consultată aici -http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.


XII. PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
XII.1.Datele cu caracter personal ale Calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.
XII.2.Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Agentiei utilizand utmatorele date de contact: contact@citytravels.ro
XII.3.Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.
XII.4.In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.
XII.5.Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:
XII.5.1.impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:
(a) citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;
(b) divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;
(c) utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.
XII.5.2.se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;
XII.5.3.inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;
XII.5.4.se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;
XII.5.5.delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde sunt prelucrate date cu caracter personal.
XII.5.6.Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 10 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.


XIII. Dispoziţii finale
XIII.1.Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
XIII.2.Comercializarea pachetelor de servicii de calatorie se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract şi cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018, privind pachetele de servicii de calatorie si servicii de calatorie asociata.
XIII.3.Toate unităţile de cazare, precum şi mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale ţărilor de destinaţie, conform procedurilor interne şi normativelor locale, acolo unde acestea există, care diferă de la o ţară la alta şi de la un tip de destinaţie la altul.
XIII.4.Calatorul declar ă c ăAgenţia l-a informat complet cu privire la condiţiile de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2018. Prin semnarea acestui contract sau prin acceptarea pachetelor de servicii de calatorie, inclusiv în cazul celor achiziţionate la distanţă prin mijloace electronice, Calatorul îşi exprimă acordul şi luarea la cunoştinţă cu privire la condiţiile generale de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, în conformitate cu oferta agenţiei de turism.
XIII.5.Calatorul declara ca Agentia l-a informat in prealabil cu privire la situatia generala a tarii de destinatie, iar calatorul si-a asumat raspunderea de a verifica alertele de calatorie la www.mae.ro/travel-alerts.
XIII.6. In contextul pandemiei de SARS-CoV-2 (COVID19), Calatorul/reprezentantul Calatorului recunoaste si accepta in mod expres posibilitatea ca, ulterior acceptarii prezentei oferte, dar si pe parcursul derularii serviciului de calatorie achizitionat, sa fie instituite restrictii sau noi conditii de calatorie atat in tara de destinatie cat si in Romania (cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: obligativitatea purtarii mastii de protectie,
prezentarea unui test antigen/PCR negativ sau obligativitatea efectuarii acestuia in tara de destinatie, intrarea in carantina sau autoizolare la intoarcerea in Romania). Prin acceptarea prezentei oferte, calatorul/reprezentantul calatorului isi asuma riscul aparitiei uneia sau mai multora dintre conditiile prezentate mai sus (riscuri care nu pot cadea in sarcina Agentiei si care tin de decizii ale tertilor, cu titlu exemplificativ, insa fara a se limita la: autoritati locale/nationale din statele de destinatie sau din Romania), respe Agentiei si nu vor putea constitui un motiv de renuntare fara penalizare pentru calator.
– In situatia in care serviciul de calatorie poate fi in mod rezonabil executat de Agentie, orice anulare poate interveni numai cu aplicarea penalitatilor prevazute in prezenta oferta.
– In situatia in care serviciul de calatorie este anulat de Agentie, sumele achitate de catre calator in virtutea prezentului contract vor fi rambursate, potrivit prevederilor legale.
XIII.7.Litigiile apărute între părţi se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părţile înţeleg să se adreseze instanţelor de judecată competente.
XIII.8.Contractul va fi interpretat conform legilor din România.


Agenţia de turism Calatorul: (numele si prenumele),
City Travels
SC INVESTCO MANAGEMENT SRL


Reprezentant legal :
Carmen Ramona POP

Proceed Booking